Firma: Jozef DIKY - DIAL
Tel:  0905 667040
E-mail: diky@gaya.sk
Dodávka a montáž poplašných systémov
Dodávka a montáž kamerových systémov
Dodávka a montáž dorozumievacích systémov
Dodávka a montáž dátových sieti
© Jozef Diky 2011 diky@gaya.sk
KAMEROVÝ SYSTÉM NA PRACOVISKU
Sledovanie či odpočúvanie konkrétneho zamestnanca za účelom jeho kontroly je možné iba s jeho súhlasom. Monitorovanie zamestnancov totiž zasahuje do ich práva na súkromie a ochranu osobnosti, ktoré je chránené Ústavou, medzinárodnými zmluvami a zákonmi.
Argument, že zamestnanec je v zamestnaní po celý čas k dispozícii zamestnávateľovi, je povinný plniť jeho pokyny a teda sa nedá hovoriť o zamestnancovom súkromí, neobstojí. Dokazujú to najmä rozhodnutia súdov, ktoré uvádzajú, že za súkromie sa považuje aj sféra, o ktorej sa zamestnanec oprávnene a primerane domnieva, že predstavuje jeho súkromie. Tiež neexistuje žiadny podstatný dôvod na to, aby pojem súkromný život vylučoval profesné alebo obchodné činnosti, pretože práve v práci nachádza človek príležitosti na upevnenie svojich vzťahov s vonkajším svetom.
Iná situácia nastáva, keď zamestnávateľ nesleduje konkrétnych zamestnancov, ale
priestory prístupné verejnosti (vstupná hala, predajňa, vonkajšie priestory). Hoci je zrejmé, že na týchto záberoch sa budú nachádzať aj zamestnanci, zamestnávateľ nepotrebuje ich súhlas, stačí upozornenie, že priestor je monitorovaný (typicky nálepky na vchodových dverách budov, bánk a apod.). Takéto monitorovanie však musí mať presne vymedzený účel, a to podľa zákona o ochrane osobných údajov, potom je takýto postup je v súlade so zákonmi a tiež Zákonníkom práce, ktorý zamestnávateľovi dáva právo prijať včasné a účinné opatrenia na ochranu svojho majetku.

Zamestnávateľ musí rešpektovať Občianský zákonník, podľa ktorého obrazové alebo zvukové záznamy sa môžu vyhotoviť alebo použiť len s privolením osoby, ktorej sa tento záznam týka. Ide napr. o prípad úmyselného snímania zamestnanca na pracovisku. V prípade, že zamestnávateľ nedostane tento súhlas, porušuje právo zamestnanca na ochranu osobnosti, ktorý sa následne môže brániť podaním žaloby na súd.
Podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov sú osobné údaje (patrí tu aj záznam tváre, či iné identifikačné údaje osoby) chránené, a možno ich spracúvať len na základe súhlasu dotknutej osoby. Zamestnávateľ okrem toho pred začatím používania kamerového systému musí okrem iného jednoznačne a konkrétne vymedziť účel spracúvania osobných údajov, zaistiť ich ochranu pred neoprávneným použitím, spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať tak, aby nedošlo k obchádzaniu alebo porušeniu zákona. Kontrolu vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

SPÄŤ